همكاران معاونت دانشجويي و فرهنگي 
  
 معاون دانشجویی، فرهنگی   
 دکتر  عبدالایمان عموئی 
  
 مسئول دفتر معاونت 
فاطمه کریم پور 
 
 مدیر دانشجویی 
 حمزه گیلکی بیشه  
امور فرهنگی : 
دکتر زینب جهانیان     مدیر فرهنگی، اجتماعی وتربیت بدنی
محمدهادی محمدنیا     كارشناس فرهنگي
 
سحر عموزاده  كارشناس فرهنگي
 رقیه باقری كارشناس فرهنگي
 مریم حسنیکارشناس فرهنگی
 رضا حسینیان  متصدی امور فرهنگی
 عسگری عبدالهی مسئول خدمات
رقیه حسن زادهخدمات معاونت
  
 سمعی و بصری: 
مفید آقاجانی   متصدی سمعی و بصری
          
 فناوری اطلاعات و روابط عمومی :
 محمد میانگلی سماکوش کارشناس IT
شورای انضباطی: 
 دکتر حسن قلی زاده  دبير شوراي بدوي انضباطي
  خانم میرزازاده متصدی دبيرخانه شورا
  
 تربیت بدنی: 
احمد صفری مسئول تربیت بدنی
حسین رمضانیکارشناس تربیت بدنی
 صدیقه شیرخانیکارشناس تربیت بدنی
 مرضیه فلاحتگرکارشناس تربیت بدنی
حسین عمرانی     مربی تربیت بدنی
 سید رجبعلی موسوی  متصدي تربیت بدنی
عاطفه رزاق پوراپراتور رایانه
 گلدسته غلام نژاد    متصدی سالن تربیت بدنی
  
مشاوره: 
 مهدی مرتضویکارشناس واحد مشاوره
 راضیه آقاپور  كارشناس واحد مشاوره
 کلثوم جهانیانكارشناس واحد مشاوره
 عسگری صلواتی مسئول واحد مشاوره
  
کانونهای دانشجویی: 
سیدامین حسینی مسئول کانون
  
واحد پژوهش وتحقیقات فرهنگی: 
           
  
دبیرخانه شورای فرهنگی : 
دبیر خانه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی 
 رقیه باقری                         مسئول دبیر خانه
  
کمیته بازبینی فیلم و موسیقی دانشگاه: 
 دکتر زینب جهانیان                     مسئول کمیته
 محمد هادی محمد نیاعضو کمیته
 حمزه گیلکی بیشه                      عضو کمیته
 سحر عموزادهعضو کمیته
امور مالی و کارپردازی: 
 اشرف السادات  یحیی نژاد           مسئول امور مالی
 حبیب پورکارپرداز
 بهروز بزرگیان                    کارپرداز
 محمد رضا داداش نژاد        مسئول خدمات مالی
  
 واحد ماشین نویسی: 
 سیده سمیه یحیی نژاد      اپراتور
 کلیمه اسلامی                  اپراتور
  
امور دانشجویی : 
 حمزه گیلکی بیشه  مدیر امور دانشجویی
  تقی امینی     رئیس اداره امور رفاه دانشجویان
فضه قربانی کارشناس رفاهی
 خدیجه منتظری کارشناس رفاهی

اداره تغذیه :

نازنین ضیایی

رئیس اداره تغذیه

 سید رضا حسینی مسئول سلف سرویس
 ابراهیم شادیفر مسئول فروش بن
 غلامیمتصدی فروش بن
 رجبعلی موسوی خدمات سلف سرویس
 بیگلر ابو زاده مسئول دبیرخانه معاونت
 روح اله برارپور راننده معاونت
محمدباقر یوسف نژادمتصدی انبار سلف سرویس
 علیجانپورخدمات سلف سرویس
 جباریخدمات سلف سرویس
 قائم وعظی مسئول انبار سلف سرویس
  
 
 مهدی خباز نیا رئیس اداره خوابگاه ها
خوابگاه برادران :

 هادی عابدین پورمسئول خوابگاه
 
 صفدر مهدوی متصدی خوابگاه
 روح اله رمضان نژاد متصدی خوابگاه
 رستم ابوالحسن زاده  خدمات خوابگاه
 علیرضا قزوینی خدمات خوابگاه
 عین اله علیجانزاده خدمات خوابگاه
 علیرضا ابراهیمی نگهبان
 مسعود پناهی نگهبان
 مهدی صفائیان نگهبان
  
  
 خوابگاه خواهران : 
 زینب محمدجانزاده  مسئول خوابگاه
  جانشین مسئول خوابگاه
 فاطمه کاظمی  متصدی خوابگاه
مریم رجبیناظمه
نرجس شیرافکنناظمه
آتنا گل براریناظمه
 لیلا دهقان  ناظمه
 احترام طاهری خدمات خوابگاه
 لعیا عباسی خدمات خوابگاه
 صفیه سهرابی خدمات خوابگاه
 سیده فاطمه کاظمی  خدمات خوابگاه
 محترم خلیلی خدمات خوابگاه  
 صغری جعفری خدمات خوابگاه  
 فاطمه خانپور  خدمات خوابگاه
     
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه