كانون دانشجویی سلامت
  معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشگاه علوم پزشكی بابل

دبیر کانون سلامت : سید مقداد حسینی

كانون سلامت ،نهادي است دانشجويي كه با هماهنگي و  نظارت معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  در جهت ارتقاء سطح سلامت (جسمي،رواني و اجتماعي) گروههاي دانشجويي و ترويج وآموزش فرهنگ پيشگيري از بيماريها

(خصوصاً ايدز،اعتياد و ...) در سطح دانشگاه فعاليت می نمايد. 

  اهداف كلي:

1)تلاش و برنامه ريزي در جهت تامين ارتقاء سطح سلامت گروهها مختلف دانشگاهي (خصوصاً دانشجويان)

به معناي عام سلامت از نظر جسمي ،رواني و اجتماعي

2)ترويج و آموزش فرهنگ پيشگيري از بيماريها (خصوصاً ايدز،هپاتيت، اعتياد) از طريق ايجاد همكاريها ي

اثر بخش بين دانشجويان و جامعه

3) تقويت و ترويج ارزشهاي ديني بعنوان يكي از مهمترين عوامل حفظ آرامش روحي و رواني و از

 اركان اصلي فرهنگ پيشگيري

4)تلاش در جهت تأمين فضا و بستر مناسب و جذب امكانات و تجهيزات با استفاده از منابع و مراكز

موجود در داخل و خارج دانشگاه به منظور اجراي برنامه هاي كانون سلامت

دبير كانون: به پيشنهاد شوراي مركزي كانون و با تاييد معاونت داشجويي فرهنگي براي مدت يكسال  تعيين ميگردند

و وظيفه هماهنگي و فعاليتهاي كانون سلامت و بين كانون ها را بر عهده دارد.

 
  بودجه و اعتبارات:

بودجه و اعتبارات و امكانات مورد نياز كانون سلامت بر حسب مقدورات، از محل  اعتبارات فرهنگي دانشگاه تامين

مي گردد و معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه مي تواند در صورت امكان از ساير كمكها در اين خصوص نيز

بهره مند گردد. 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه