دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر قلی زاده:

 
 

 

 

شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل:

مقدمه:

 

انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست ، حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود .جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی که در اندیشه وکلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی کشوررا دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.

 دانشگاهها ، به تحقیق ، یکی ازارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب ، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است .از این روی ، مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنهاهمواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام )ره( ورهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است.

 

اهداف:

 پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به

کرامت دانشجویی و مقابله بابی نظمی ، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته های انضباطی در

 راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد .بدیهی است باوجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته ها ، توجه به شیوه های برخوردصحیح و عالمانه

با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا درامر قضاوت و تصمیم گیری ، جزواصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند.


 

 

آئین نامه انضباتی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران 

 

 شیوه نامه اجرائی

        

آئین نامه اجرایی پوشش عمومی و حرفه ای دانشجویان

در محیط های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

بحث ضرورت پوشش انسان 

 

 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه